ilu img

projekt Šablony II.

Publicita projektu: Šablony II_publicita (pdf)

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

OP

Název projektu CZ: Podpora polytechnického vzdělávání I.

Název projektu EN: Support of polytechnical education I.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně profesní

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Konkrétně: vzděláme paní učitelky ze školky i ze školy v tématech polytechnického vzdělávání, ve škole povedeme doučování pro potřebné žáky ohrožené neúspěchem (3 pololetí) a čtenářský klub ve školní družině (3 pololetí) a objevitelský klub ve škole (1 pololetí). Ve škole, školce i družině připravíme a zrealizujeme projektové dny, které propojí výuku s praktickým životem, nakoupíme nové ICT vybavení -  tablety pro skupiny žáků a vyzkoušíme zatím pro nás nový způsob vyučování. 

Datum zahájení: 1. 9. 2019

Datum ukončení: 31. 8. 2021

Finanční plán: 1 008 402,00 Kč