ilu img

Informace o subjektu

 Vyhláška č. 515/2020 Sb. , o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy ve znění vyhlášky č. 275/2021 Sb., s účinností dnem 1. srpna 2021 ukládá zveřejnění následujících informací:

1. Název: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace, Široká 484/42, 664 91 Ivančice

2. Způsob založení a důvod:

Příspěvková organizace Jihomoravského kraje.

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny, internátu a školní jídelny.

3. Organizační struktura:   Organizační struktura_ 2021_2022.  (pdf)

4. Kontaktní spojení:

4.1  Kontaktní poštovní adresa: MŠ a ZŠ Ivančice, p.o. Široká 484/42, 664 91 Ivančice

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: MŠ a ZŠ Ivančice, p.o. Široká 484/42, 664 91 Ivančice

4.š Úřední hodiny: 6.00 – 14.30

4.4 Telefonní čísla: +420 546 451 031

4.5 Adresa internetových stránek: https://specskiva.cz

4.6 Adresa podatelny: MŠ a ZŠ Ivančice, p.o. Široká 484/42, 664 91 Ivančice

4.7 Elektronická adresa podatelny: spec.sk.iva@volny.cz

4.8 Datová schránka: hj7xe96

5. Případné platby lze poukázat: 3000000071/8040  Oberbank AG Brno 

6. IČO: 708 40 661

7. Plátce daně z přidané hodnoty: ne

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů: Seznam hlavních dokumentů školy (pdf)

8.2 Rozpočet: Návrh rozpočet 2021 a výhled (pdf), Návrh rozpočet 2022 a výhled (pdf), Rozpočet 2020 (pdf), Rozpočet 2021  (pdf)

9. Žádost o informace: Na adrese MŠ a ZŠ Ivančice, p.o. Široká 484/42, 664 91 Ivančice nebo spec.sk.iva@volny.cz

10. Příjem podání a podnětů:

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

 • osobně či písemně v podatelně organizace
 • poštou adrese MŠ a ZŠ Ivančice, p.o. Široká 484/42, 664 91 Ivančice
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na spec.sk.iva@volny.cz

11. Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Školský zákon  (odkaz)

Vzděl/ávání dětí:žáků se speciálními potřebami (odkaz)

11.2 Vydané právní předpisy: Seznam vnitřních směrnic:     (pdf)

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:   Sazebník úhrad za poskytování informací   (pdf)

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv: Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence: Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14, Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:  Výroční zpráva (odkaz)